Álláskeresők nyilvántartásba vétele

Álláskeresők nyilvántartásba vétele

Hatáskörrel rendelkező szervezet

 

Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal

Illetékesség

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 41/A. § (9) bekezdése szerint a foglalkoztatást elősegítő támogatással, valamint az álláskeresők ellátásával kapcsolatos hatósági ügyben - a (10) bekezdésben foglaltak kivételével - a kérelmező, pályázó ügyfél választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye, illetve székhelye, telephelye vagy fióktelepe szerint illetékes állami foglalkoztatási szerv jár el.

Ügyintézés helye

Részletesen itt

Ügyintézéshez szükséges
dokumentumok

A nyilvántartásba vételhez szükséges dokumentumok:

 • Személyi igazolvány (útlevél, jogosítvány)

 • Lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)

 • TAJ-kártya

 • Iskolai, illetve szakképzettséget igazoló okirat

Ügyintézés illetéke, igazgatási
szolgáltatási díj

Nincs illeték, igazgatási szolgáltatási díj

Ügyintézési határidő

8 nap a hiánytalanul előterjesztett kérelem esetén és amennyiben a tényállás tisztázott, egyéb esetben 60 nap

Eljárás megindító irat (kérelem)

benyújtásának módja

Elektronikus felületen keresztül történő kérelem benyújtása iránti szándék jelzése, személyesen.

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 41/A. § (8) bekezdése szerint az álláskeresőként való nyilvántartással, az álláskeresők ellátásával, valamint a természetes személynek nyújtott foglalkoztatást elősegítő támogatással kapcsolatos eljárás során az ügyfélnek személyesen kell eljárnia.

Alapvető eljárások szabályok,

ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

 • Az álláskereső nyilvántartásba vétele erre irányuló kérelem alapján történik. Az álláskereső elektronikus levélben is jelezheti nyilvántartásba vétel iránti szándékát.

 • Álláskereső az a személy, aki

1. a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, és

2. oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és

3. öregségi nyugdíjra nem jogosult, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban nem részesül, és

4. az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony kivételével munkaviszonyban nem áll és egyéb keresőtevékenységet sem folytat, és

5. elhelyezkedése érdekében az illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályával együttműködik, és

6. akit az illetékes járási hivatal álláskeresőként nyilvántart.

 • Az ügyfélnek a fent felsorolt összes feltételnek egyidejűleg kell megfelelnie. Ha az összes feltétel közül bármelyik nem teljesül, az ügyfél nem minősül álláskeresőnek.

 • Az ügyintéző a személyes megjelenéskor a kérelem felvételével egyidejűleg nyilatkoztatja az ügyfelet arról, hogy a nyilvántartásba vételhez kapcsolódó jogszabályi feltételeknek megfelel, és ezek igazolására szükséges iratokat az ügyfél bemutatja, valamint a járási hivatallal történő együttműködést vállalja.

 • Amennyiben az ügyfél által a feltételek meglétének igazolására bemutatott iratok hiányosak, az ügyintéző hiánypótlási végzés formájában hiánypótlásra hívja fel az ügyfelet.

 • Ha az ügyfél nyilatkozatai alapján megfelel a korábban leírt feltételeknek, és hiánypótlásra nincs szükség, az ügyintéző az ügyfelet nyilvántartásba veszi. A döntésről határozat nem készül, azonban az ügyfél kérelmére a nyilvántartásba vételről 8 napon belül hatósági bizonyítványt kell kiadni.

 • A nyilvántartásba vételt követően az álláskereső számára át kell adni az „Álláskeresők kiskönyvét”. A kiskönyv az álláskereső személyes adatait, a következő jelentkezés időpontját és az önálló álláskeresési naplót (az álláskereső saját álláskereséssel összefüggő feljegyzései) tartalmazza.

 • Amennyiben az ügyfél a jogszabályi feltételek bármelyikének nem felel meg, vagy az együttműködést nem vállalja, az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételi kérelmet határozatban el kell utasítani.

 • A nyilvántartásba vételi eljárás során a kérelem elutasításáról a jogorvoslati lehetőség biztosítása érdekében határozatot kell kiadni.

 • Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet.

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok

jegyzéke

 • A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény

 • 2/2011. (I. 14.) NGM rendelet az álláskeresőként való nyilvántartásba vételről, valamint a nyilvántartásból való törlésről

 • Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII.13.) Korm. rendelet

Jogszabálykereső

Ügyintézéshez használt, letölthető nyomtatványok

Nincs letölthető nyomtatvány

Időpontfoglalás

Nincs lehetőség

Igénybe vehető elektronikus programok elérése

http://www.nyugatrmk.hu/elektronikus

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és kötelezettségekről az Ákr. szabályai szerint

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerint (Ákr.)