Aktív korúak ellátása

Hatáskörrel, illetékességgel rendelkező szerv megnevezése:

Járási Hivatal

Illetékesség

A kérelmező lakóhelye, vagy ha a kérelmező életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatal.

Hajléktalan személyek esetében az a járási hivatal, amelynek illetékességi területét a hajléktalan személy az ellátás igénybevételekor nyilatkozatában tartózkodási helyként megjelölte.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Bemutatandó iratok (a kérelem járási hivatalnál történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében) a kérelmező személyi igazolványa, lakcímigazolványa és TAJ- kártyája.

Az aktív korúak ellátásának típusai:

 • foglalkoztatást helyettesítő támogatás
 • egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás

Becsatolandó iratok:

 • vagyonnyilatkozat és formanyomtatvány jövedelem típusának megfelelő igazolás vagy annak másolata,
 • a közös háztartásban élő gyermek(ek)re vonatkozóan

-          ha a tankötelezett korhatárt már betöltötték, a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolás, valamint

-          a tartósan beteg állapot tényét igazoló jogosultság (magasabb összegű családi pótlék, rokkantsági járadék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, rehabilitációs járadék vagy a megváltozott munkaképesség miatt megállapított hozzátartozói nyugellátás), illetve az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos állapot tényét igazoló jogosultság (magasabb összegű családi pótlék, vakok személyi járadéka, fogyatékossági támogatás) fennállása.

 • az állami foglalkoztatási szerv által kiállított hatósági bizonyítvány, amely tartalmazza:

-          a munkanélküli járadék, illetve az álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék folyósítása időtartamának lejáratát, valamint hogy a kérelmező álláskeresést ösztönző juttatásban nem részesül,

-          hogy az álláskeresési támogatásra való jogosultsága nem áll fenn, továbbá a munkaviszonyban töltött azon napjainak számát, amelyeket a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény szerint az álláskeresési ellátás megállapításánál figyelembe kell venni,

-          a megelőző együttműködés teljesítését,

 • más rendszeres pénzellátásra való jogosultság esetén az annak megállapításáról szóló határozat, vagy megszüntetéséről szóló határozat amennyiben az már nem jár,
 • ha a kérelmező úgy nyilatkozik, hogy 14 éven aluli gyermekének napközbeni ellátása nem biztosított, köznevelési intézményben tanulmányokat folytató gyermek esetén csatolni kell az intézmény igazolását arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását nem tudja biztosítani, egyéb esetben a járási hivatal hivatalból vizsgálja a gyermek napközbeni ellátást biztosító intézményben történő elhelyezésének lehetőségét,
 • egészségkárosodott személy esetén a rehabilitációs szakértői szervnek vagy jogelődjének a munkaképesség-csökkenés, az egészségkárosodás vagy az egészségi állapot minősítését tartalmazó, érvényes és hatályos határozata, szakhatósági állásfoglalása vagy szakvéleménye,
 • igazolás arról, hogy a kérelmező vakok személyi járadékában vagy fogyatékossági támogatásban részesül,
 • meghatalmazás, ha a kérelmező nem személyesen jár el.

Eljárást megindító irat (kérelem) benyújtásának módja

Postai úton vagy a kérelmező lakcíme szerint illetékes járási hivatalnál, a kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy közös önkormányzati hivatalánál, valamint a kormányablaknál személyesen vagy meghatalmazott útján.

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Alapvető eljárási szabályok, ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

Az az aktív korú személy jogosult az ellátásra,

 • aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, aki legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket, vagy
 • aki vakok személyi járadékában részesül, vagy
 • aki fogyatékossági támogatásban részesül (együtt: egészségkárosodott személy),
 • akinek esetében a munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék folyósítási időtartama lejárt, vagy
 • akinek esetében az álláskeresési ellátás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően álláskeresési ellátásra nem szerez jogosultságot, vagy
 • aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább egy év időtartamig együttműködött, vagy
 • akinek esetében az ápolási díj, a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a megváltozott munka-képességű személyek ellátása, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, illetve az özvegyi nyugdíj folyósítása a gyermek életkorának betöltése miatt szűnt meg, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább három hónapig együttműködött,

feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, és kereső tevékenységet nem folytat.

Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás, abban az esetben, ha a fentiekben részletezett jogosultsági feltételek teljesülnek és a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át (25 650 Ft) és vagyona nincs.

Az aktív korúak ellátására egy családban egyidejűleg csak egy személy jogosult. Egy családban egyidejűleg két személy abban az esetben jogosult az aktív korúak ellátására, ha az egyik személy a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, míg a másik személy az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás feltételeinek felel meg.

Az aktív korúak ellátására való jogosultság

 • az álláskeresési ellátás időtartamának kimerítésétől
 • a keresőtevékenység megszűnésétől,
 • a rendszeres pénzellátás folyósításának megszűnésétől

számított tizenkettő hónapon belül benyújtott kérelem alapján állapítható meg.

A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 34. § (1) bekezdése szerint nem állapítható meg az aktív korúak ellátására való jogosultság annak a személynek, aki

 • letartóztatásban van, vagy szabadságvesztést, illetve elzárást tölt,
 • az Szoctv. 3. § (3) bekezdése alá tartozik, és - a határ menti ingázó munkavállalókat kivéve - tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott,
 • gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozást segítő ellátásban, illetve gyermeknevelési támogatásban részesül,
 • gyermekgondozást segítő ellátásra jogosult, a gyermek fél éves korának betöltéséig,
 • a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) szerint álláskeresési ellátásban részesül,
 • katonai szolgálatot teljesít,
 • köznevelési, vagy felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, vagy
 • az Flt. szerint képzési támogatásként keresetpótló juttatásban részesül,
 • a megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesül,
 • az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény szerint felzárkózást elősegítő megélhetési támogatásban részesül.

Az Szoctv.-ben meghatározott feltételek hiányában a törvény megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, továbbá az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt pedig kötelezni kell a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére.

Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a személynek,

 • akire vonatkozóan az Szoctv. 34. § (1) bekezdés a)-g), valamint i) pontja szerinti körülmények valamelyike bekövetkezett,
 • aki az aktív korúak ellátására való jogosultság feltételeinek, vagy az annak keretében megállapított pénzbeli ellátás összegének felülvizsgálatára irányuló, az Szoctv. 25. § (4)-(6) bekezdése szerinti eljárást akadályozza,
 • aki keresőtevékenységet folytat, a keresőtevékenység 121. napjától,
 • akire vonatkozóan az aktív korúak ellátására való jogosultság fennállása alatt a munkaügyi hatóság a jogellenes munkavégzés tényét két éven belül ismételten véglegessé vált döntéssel megállapította, vagy
 • akinek a Szoctv. 36. § (2) bekezdése alapján a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságát meg kell szüntetni,
 • aki a jogosultságának megszüntetését kéri,
 • aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, a nyugdíjkorhatár betöltése hónapjának utolsó napjával,
 • akinek részére az aktív korúak ellátása keretében nyújtott ellátás folyósítása egy évet meghaladó időtartamban egybefüggően szünetel, az egy év leteltét követő nappal.

A Szoctv. 34. § (2) bekezdésében foglaltakon túl meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személynek

 • aki az állami foglalkoztatási szervvel való együttműködés keretében számára felajánlott, az Flt. 54. § (10a), (10b), (10c) bekezdésében foglaltak szerinti munkalehetőséget nem fogadja el vagy a közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyát jogellenesen megszünteti, továbbá akinek a közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyát a munkáltató a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 78. §-a szerint azonnali hatályú felmondással szüntette meg;
 • akit az állami foglalkoztatási szerv - neki felróható okból - törölt az álláskeresők nyilvántartásából;
 • aki az állami foglalkoztatási szervnél az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban foglalt határidőig nem kérelmezi az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét; vagy
 • aki a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságának a Szoctv. 25. § (4) bekezdés b) pontja szerinti éves felülvizsgálata során, a felülvizsgálat időpontját megelőző egy évben a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságának fennállása alatt legalább 30 nap időtartamban
 • közfoglalkoztatásban nem vett részt,
 • keresőtevékenységet - ideértve az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett, valamint a háztartási munkát is - nem folytatott,
 • munkaerőpiaci programban nem vett részt,
 • az Flt. szerinti, legalább hat hónap időtartamra meghirdetett képzésben nem vett részt vagy ilyen képzésben való részvétele nincs folyamatban, vagy
 • a szociális szövetkezeti tagsági jogviszonya keretében a szociális szövetkezet közös termelésében közvetlenül nem működött közre.

Ha a jogosult

 • keresőtevékenységet - ide nem értve az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett, valamint a háztartási munkát - végez, az azt megalapozó jogviszony fennállásának első 120 napjában,
 • közfoglalkoztatásban vesz részt, a közfoglalkoztatásban való részvétel időtartama alatt, vagy
 • olyan képzésben vesz részt, amelynek keretében felzárkózást elősegítő megélhetési támogatásban vagy képzési támogatásként keresetpótló juttatásban részesül, a felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás vagy a keresetpótló juttatás folyósításának időtartama alatt a foglalkoztatást helyettesítő támogatás folyósítása szünetel.

Ki állapítja meg az aktív korúak ellátására való jogosultságot?

A Járási Hivatal. A kérelmet az erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani.

Milyen kötelezettsége van a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személynek?

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személynek az állami foglalkoztatási szervnél kérnie kell az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét, valamint köteles az állami foglalkoztatási szervvel együttműködni.

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő minden olyan változást (pl.: lakcím, jövedelem, közös háztartásban élő családtagok változása, családi állapot változása), amely a jogosultság feltételeit és a támogatás folyósítását érinti, a Járási Hivatalnál 15 napon belül köteles bejelenteni. A törvény megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni. A jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett támogatást a jegybanki alapkamattal megemelt összegben köteles visszafizetni.

A jogosult köteles 8 napon belül bejelenteni, ha a jogosultságának fennállása alatt más rendszeres pénzellátás megállapítására irányuló eljárást indított, vagy álláskeresési ellátás igénylése céljából jelentkezett az állami foglalkoztatási szervnél. Amennyiben a más rendszeres pénzellátásra való jogosultság fennállásának időtartama alatt a foglalkoztatást helyettesítő támogatást igénybe veszi, a felvett ellátást köteles visszafizetni, amennyiben rosszhiszeműen vette fel úgy a jegybanki alapkamattal megemelt összegben köteles visszafizetni.

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő a szünetelésre okot adó körülmény bekövetkeztéről, valamint a szünetelésre okot adó körülmény megszűnéséről az aktív korúak ellátására jogosult személy 8 napon belül köteles értesíteni a Járási Hivatalt. Amennyiben a törvény megsértésével nem tesz eleget a kitűzött határidőben ezen bejelentési kötelezettségének és a foglalkoztatást helyettesítő támogatást jogosulatlanul veszi igénybe, a felvett ellátást köteles visszafizetni.

A Járási Hivatal a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság feltételeinek fennállását évente legalább egyszer felülvizsgálja, és ha a felülvizsgálat során megállapítást nyert, hogy a feltételek továbbra is fennállnak, az ellátást a felülvizsgálatnak megfelelő összegben kell folyósítani.

A továbbfolyósítás feltétele, hogy a felülvizsgálatkor a jogosult személynek a felülvizsgálatot megelőző egy évben a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságának fennállása alatt legalább 30 nap munkavégzést – beleértve például az egyszerűsített foglalkoztatást, közfoglalkoztatást, közérdekű önkéntes munka-tevékenységet – kell igazolni. Ez a jogosultsági feltétel teljesül abban az esetben is, ha az érintett 6 hónap időtartamot meghaladó munkaerő-piaci képzésben, vagy munkaerő-piaci programban vesz részt.

A 30 napos időtartam számításakor a felülvizsgálat időpontját megelőző évben teljesített időtartamát össze kell számítani. Amennyiben a jogosult a feltételt így sem tudja teljesíteni, a 30 nap számításánál az általa – a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti nyilvántartásban szereplő fogadó szervezetnél – végzett közérdekű önkéntes tevékenységének időtartamát is figyelembe kell venni. Amennyiben a jogosult a fentiek szerinti feltételek egyikét sem teljesíti, igazolhatja, hogy a felülvizsgálattal érintett időszakban legalább 30 napig keresőképtelen volt, és a Járási Hivatal a kötelezettség teljesítésére 60 napos határidőt tűz.

Milyen összegű a foglalkoztatást helyettesítő támogatás?

Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (28 500 Ft) 80%-a, (2020. évben 22 800 Ft)

Ki jogosult egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra?

Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján

 • egészségkárosodott személynek minősül,
 • vakok személyi járadékában részesül, vagy
 •  fogyatékossági támogatásban részesül vagy
 • 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a családok támogatásáról szóló törvény szerinti gyermekgondozási támogatásban, vagy gyermekgondozási díjban – és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben, illetve nyári napközis otthonban, óvodában vagy iskolai napköziben nem tudják biztosítani.

Mennyi az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás összege?

Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bér mindenkori kötelező legkisebb összege személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének (e § alkalmazásában: nettó közfoglalkoztatási bér) 90%-át azzal, hogy ha az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult családja tagjának foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot állapítottak meg, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás összege nem haladhatja meg a nettó közfoglalkoztatási bér 90%-ának és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegének különbözetét. A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 95%-ának szorzatával.

Milyen kötelezettsége van az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult személynek?

 • Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesülőre ugyanazon kötelezettségek vonatkoznak, mint a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülőkre, kivéve az állami foglalkoztatási szervvel való együttműködés kötelező jellege.
 • A Járási Hivatal az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra való jogosultság feltételeinek fennállását kétévente legalább egyszer felülvizsgálja, és ha a felülvizsgálat során megállapítást nyert, hogy a feltételek továbbra is fennállnak, az ellátást a felülvizsgálatnak megfelelő összegben kell folyósítani. A továbbfolyósítás feltétele a támogatásra való jogosultsági feltételek további fennállása.

Ügyintézési határidő az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítása iránti eljárásban:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályai szerint:

-          automatikus döntéshozatal esetén huszonnégy óra,

-          sommás eljárásban 8 nap,

-          teljes eljárásban hatvan nap.

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke

 • A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 • A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Időpontfoglalás: Nincs

Letölthető nyomtatványok:

Nyomtatványtárvissza