Veszélyes eb tartása

1. Veszélyes eb tartása

Eljárást megindító irat (kérelem) benyújtásának módja:

Elektronikus ügyintézési kötelezettséggel rendelkezők (gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók stb.), illetve természetes személy esetében amennyiben elektronikus ügyintézési alaprendelkezése van: Kérelmét, adatszolgáltatását, illetőleg egyéb dokumentumait az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben foglaltak szerint kell benyújtani az e-Papír hitelesített üzenetküldő alkalmazással, mely a https://epapir.gov.hu honlapon érhető el.

Nem elektronikus ügyintézésre kötelezett természetes személyek: A kérelmeket eredetben postai úton megküldeni, személyesen, vagy meghatalmazott által kell benyújtani az illetékes járási hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályára.

Az elektronikus levél (e-mail) a 2015. évi CCXXII. tv. alapján nem minősül elektronikus ügyintézési formának, az e-mailen előterjesztett beadvány nem joghatályos.

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke

  • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
  • 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről
  • 41/1997. (V. 28.) FM rendelet. az állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról
  • Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény.
  • 85/2015. (XII.17.) FM rendelet a veszélyes állatfajokról és egyedeik tartásának szabályairól tartásáról

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és kötelezettségekről: az Ákr. szabályai szerint