Területi vadászati hatósági, valamint szakhatósági feladatok ellátása

Földművelésügyi Osztály

 

Területi vadászati hatósági, valamint szakhatósági feladatok ellátása kérelemre induló eljárásokban

   

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése

 

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 59.§ d) pontja alapján vadászati hatóságként a vadászterület fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal jár el a megyére kiterjedő illetékességi területen.

 

Illetékesség

 A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 60. § (1) bekezdése szerint vadászati hatóságként - ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - a vadászterület fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal (a továbbiakban: területi vadászati hatóság) jár el - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a megyére kiterjedő illetékességi területen.

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, alapvető eljárási szabályok, ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

 

Minden esetben alapértelmezett dokumentum az ügyfél kérelme. A kérelmen felül az alábbi dokumentumok szükségesek.

 

Jóváhagyott éves vadgazdálkodási terv

megváltoztatásának engedélyezése:                             Kérelem indokolással, egyéb melléklet nincs.

 

Fácán, fogoly, tőkés réce vadászterületre

történő kihelyezésének engedélyezése:                         Kérelem indokolással, egyéb melléklet nincs.

 

Tilalmi időben történő vadkárelhárító

vadászat engedélyezése:                                             Kérelem indokolással, egyéb melléklet nincs.

 

Fényszóróval történő éjszakai vadászat

engedélyezése:                                                           Kérelem indokolással, egyéb melléklet nincs.

           

Elvadult házi galamb gyérítésének engedélyezése:        Kérelem indokolással, egyéb melléklet nincs.

 

Éves vadgazdálkodási terv jóváhagyása:                     Vadállománybecslés és vadgazdálkodási terv elnevezésű formanyomtatvány (Az Országos                                                                                       Vadgazdálkodási Adattár – OVA – honlapjáról  tölthető le.).

 

Fácán tyúk vadászatának engedélyezése:                     Kérelem indokolással, plusz a kihelyezett fácán darabszámát igazoló „Állatorvosi Bizonyítvány” és                                                                               „Állattartó Nyilatkozata” elnevezésű nyomtatványok.                 

 

Egyedi nagyvad azonosító jel kiadása:                         Időpont-egyeztetés alapján, személyesen.

 

Hivatásos vadászjelölt előzetes hatósági

nyilvántartásba vétele:                                               
Kérelemnyomtatvány, valamint az alábbi mellékletek:

                                                                                 Munkaszerződés másolata;

                                                                                  Munkaköri leírás másolata;

                                                                                  Legmagasabb szakirányú iskolai végzettséget igazoló okirat másolata; (Középfokú szakirányú                                                                                              végzettség esetén érettségi bizonyítvány másolata);                                                                                                                                                                        Érvényesített állami vadászjegy másolata;                                                                                          
                                                                                  Fegyvertartási engedély minden, hatósági bejegyzést tartalmazó oldalainak másolata;                                                                                                                                    Személyi igazolvány másolata;

                                                                                  Lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata;

                                                                                  1 db 4 x 4 cm-es – vadászöltözetben készített –    igazolványkép; 
                                                                                 (Amennyiben a közrendvédelmi vizsga letéve, annak letételét igazoló tanúsítvány fénymásolata).

 

Hivatásos vadász eskütételének lebonyolítása, végleges hatósági nyilvántartásba vétele:     
                                                                                  Kérelemnyomtatvány, valamint az alábbi mellékletek:     

                                                                                  Közrendvédelmi szolgálati jelvény fénymásolata;                                                                                                                                                                                        Közrendvédelmi szolgálati igazolvány mindkét oldalának fénymásolata;

                                                                                  (Amennyiben a közrendvédelmi vizsga letételét igazoló tanúsítvány nem került becsatolásra, úgy annak fénymásolata).

 

Hivatásos vadász nyilvántartásba vételére indult hatósági eljárás megszüntetése: 
                                                                                 Kérelemnyomtatvány, valamint az alábbi melléklet:         

                                                                                  A munkaviszony megszűnéséről kiállított munkáltatói igazolás fénymásolata;

 

Hivatásos vadász hatósági nyilvántartásból való törlése:   
                                      Kérelemnyomtatvány, valamint az alábbi melléklet:         

                                                                                  A munkaviszony megszűnéséről kiállított munkáltatói igazolás fénymásolata;

                       

Földtulajdonosi gyűlés hirdetményének kifüggesztése, egyidejűleg a Békés Megyei Kormányhivatal hirdetőtábláján, és elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján való közhírré tétele:                                                      

A vadászati hatósághoz személyesen vagy cégkapun benyújtott hirdetménynek a Békés Megyei Kormányhivatal hirdetőtábláján, és elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján való közhírré tétele.

 

Földtulajdonosi közös képviselő hatósági nyilvántartásba vétele, előző földtulajdonosi képviselő nyilvántartásból való törlése:       
Az új, megválasztott földtulajdonosi közös képviselő által benyújtott kérelem a Vhr. 1. számú  mellékletének A. pontjában rögzített kötelező  adattartalmat magába foglalóan a vadászati hatóság által készített, rendszeresített formanyomtatványon, az alábbi becsatolandó mellékletekkel:

                                                                                  1. Erkölcsi bizonyítvány – Az erkölcsi bizonyítványt az alábbiakra vonatkozóan kell igényelni:

                                                                                  - Büntetlen előélet,

                                                                                  - Közügyektől való eltiltás hatálya alatt nem áll,

                                                                                  - Foglalkozástól vagy tevékenységtől való eltiltás hatálya alatt nem áll;

                                                                                  2. A földtulajdonosi gyűlésről készült jegyzőkönyv két tanúval hitelesített eredeti példánya;

                                                                                  3. Működési Szabályzat két tanúval hitelesített eredeti példánya;

                                                                                  4. Az érintett önkormányzatok hirdetőtábláján kifüggesztett záradékolt földtulajdonosi gyűlés                                                                                               hirdetmény(ek) másolati példánya;

                                                                                  5. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a megválasztott közös képviselő az adott vadászatra jogosultnál vezető tisztséget nem tölt be;

                                                                                  6. 20.000 Ft vadászati igazgatási díj befizetését igazoló készpénz-átutalási megbízás (csekk) szelvénye (eredetben), vagy utalás esetén kivonat;

                                                                                  7. A régi földtulajdonosi közös képviselő lemondó nyilatkozata.

 

Vadászatra jogosult hatósági nyilvántartásba vétele, a vadászterületre megkötött haszonbérletiszerződés jóváhagyása, valamint a vadászatra jogosult által benyújtott vadgazdálkodási üzemterv jóváhagyása:    


A vadászatra jogosult által benyújtott kérelem a Vhr. 1. számú mellékletének B. pontjában rögzített   kötelező adattartalmat magába foglalóan a vadászati hatóság által készített, rendszeresített formanyomtatványon, az alábbi becsatolandó mellékletekkel:

l:  1. A vadászatra jogosult által elfogadott, az  azonosító jel használatának részletes szabályait magába foglaló, a vadászat helyi rendjét részletesen tartalmazó szabályzat (a továbbiakban: helyi szabályzat) teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt példányát;

                                                                                  2. A vadászati jog haszonbérbe adása esetén a  haszonbérleti szerződést; (eredetiben)

                                                                                  3. A vadgazdálkodási üzemtervet;

                                                                                  4. A vadászatra jogosultnál tagsággal rendelkező  vadászok névsorát (név, cím, állami vadászjegy                                                                                  száma);

                                                                                  5. A vadászatra jogosult, mint egyesület bejegyzését igazoló bírósági okirat másolati példányát;                                                                                                                   
                                                                                  6. 20.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló készpénz-átutalási megbízás igazoló                                                                                       szelvényét, vagy utalás esetén kivonat;

 

Haszonbérleti szerződés jóváhagyása:                         

Kérelem a haszonbérleti szerződés jóváhagyására,  és az alábbi mellékletek:

                                                                                  1. Az adott vadászterület földtulajdonosi közös  képviselője és az adott vadászterületen vadászatra  jogosult által megkötött, haszonbérleti szerződés  módosítására vonatkozó megállapodás egy eredeti példányban;

                                                                                  2. A 20.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló készpénz-átutalási megbízás igazolószelvényének másolata, vagy utalás eseténkivonat;

 

Vadászterület határának a Vtv. 20. §-ában meghatározott, egyezségen alapuló, kérelem alapján történő megváltoztatása:  

Az egyezséggel érintett két szomszédos  vadászterület földtulajdonosi közös képviselője által benyújtott közös kérelem, mely tartalmazza a megváltoztatott vadászterület-határ szöveges leírását, az alábbi becsatolandó mellékletekkel:

                                                                                  1. A földtulajdonosi gyűlés záradékolt hirdetményeinek egy másolati példánya;

                                                                                  2. A módosított             vadgazdálkodási üzemterv;

                                                                                  3. A 20.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj  befizetéséről szóló készpénz-átutalási megbízás igazolószelvényének másolata, vagy utalás esetén kivonat.

Szakértő szakértői névjegyzékbe való felvétele:                 
Kérelem, valamint a szakértői, illetve amennyiben rendelkezésre áll, az igazságügyi-szakértői engedélyéről kiállított határozat másolata;

 

Szakértő szakértői névjegyzékből való törlése:              Kérelem indokolással.

 

 Egyéni vadászati napló hitelesítése:                             A vadászatra jogosult által személyesen bemutatott,  betelt egyéni vadászati napló lezárása, ezzel egyidejűleg a vadászati hatóság által hitelesített újegyéni vadászati napló kiadása a vadászatra jogosult részére.

 

Társas vadászati napló hitelesítése:  
 A vadászatra jogosult által személyesen bemutatott,  betelt társas vadászati napló lezárása, ezzel egyidejűleg a vadászati hatóság által hitelesített új társas vadászati napló kiadása a vadászatra  jogosult részére.

 

Teríték-nyilvántartás hitelesítése:             
A vadászatra jogosult által személyesen bemutatott, betelt teríték-nyilvántartás lezárása, ezzel egyidejűleg a vadászati hatóság által hitelesített új teríték-nyilvántartás kiadása a vadászatra jogosult részére.

                       

Trófeabírálat (gímszarvas, dámszarvas,őz, vaddisznó, muflon, róka, borz, aranysakál):       
A vadászatra jogosult által benyújtott kérelem a  vadászati hatóság által készített, rendszeresített formanyomtatványon. A kérelemnyomtatványon feltüntetett azonosító adatokkal rendelkező trófeák  bírálatára előre egyeztetett időpont alapján, személyesen kerül sor. A trófeabírálatra a vadászatra jogosultnak az alábbi nyilvántartást kell             magával hoznia: Teríték-nyilvántartás.

 

 Az eljárást megindító irat (kérelem) benyújtásának módja:

 

Magánszemély: papíralapon, vagy ügyfélkapun;

Jogi személy/civil szervezet: kizárólag cégkapun;

Hivatal: hivatali kapun.

 

Fizetendő eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege:

 

Éves vadgazdálkodási terv jóváhagyása:                                                                    10.000 Ft

Egyedi nagyvad azonosító jel kiadása:                                                                        100 Ft/db

Földtulajdonosi közös képviselő nyilvántartásba vétele

nyilvántartásból való törlése:                                                                                       20.000 Ft

Vadászatra jogosult hatósági nyilvántartásba vétele,

haszonbérleti szerződés jóváhagyása, egyben a

vadgazdálkodási üzemterv jóváhagyása:                                                                     20.000 Ft

Vadászterület határának egyezségen alapuló,

kérelem alapján történő megváltoztatása:                                                                     20.000 Ft

Hivatásos vadász hatósági nyilvántartásba vétele, eskütétele:                                      10.000 Ft

Hivatásos vadász nyilvántartásba vételére indult hatósági eljárás megszüntetése:          10.000 Ft

Szakértő szakértői névjegyzékbe való felvétele:                                                                       10.000 Ft

Szakértő szakértői névjegyzékből való törlése:                                                             10.000 Ft

Trófeabírálat – Nem érmes trófea esetén:                                                                       2.500 Ft

Trófeabírálat – Érmes trófea esetén:                                                                              5.000 Ft

 

 

 

 

A 2020. évi LVIII. törvény hatálya alá eső, ellenőrzött bejelentésnek minősülő ügykörök az alábbiak:  

 

Jóváhagyott éves vadgazdálkodási terv megváltoztatásának engedélyezése:                           5.000 Ft

Tilalmi időben történő vadkárelhárító vadászat engedélyezése:                                                 5.000 Ft

Fényszóróval történő éjszakai vadászat engedélyezése:                                                                       5.000 Ft

Elvadult házi galamb gyérítésének engedélyezése:                                                                   5.000 Ft

 

Ügyintézési határidő:

 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény az 50. § értelmében az ügyintézési határidő sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap.

 

Az Ákr. 40. §-a alapján a trófeabírálat automatikus döntéshozatali eljárásban végzendő.

 

Ellenőrzött bejelentés esetében a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 404. § (1) bekezdése alapján az ügyintézési határidő 15 nap.

 

 

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

 

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (Vtv.);

 

A Vtv. végrehajtására kiadott 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól;

 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII.2.) VM rendelet;

 

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet;

 

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény;

 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény;

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

 

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény;

 

Ügyintézés helye:

Békés Megyei Kormányhivatal

Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály

5600 Békéscsaba, Szabolcs utca 34.