Mezei őrszolgálattal kapcsolatos feladatok

Hatáskörrel rendelkező szervezet A Járási Hivatal - a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 42. § (5) bekezdése alapján.
Illetékesség A földművelésügyi igazgatási hatáskörben eljáró járási hivatal - a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 42. § (5) bekezdése alapján
- a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése alapján az 1. számú melléklete határozza meg
Ügyintézés helye Részletesen itt
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Mezei őrszolgálat/mezőőr nyilvántartásba vételéhez:
A mezei őrszolgálat bejelentésének tartalmaznia kell az őrszolgálat létszámát, az őrzött terület mértékét és a földrészletek helyrajzi számát.
A mezőőr nyilvántartásba vételéhez csatolni kell a 29/1998. (IV.30.) FM rendelet 5. számú mellékletében szereplő adatokhoz szükséges dokumentumokat, engedélyeket és igazolványokat.
Mezőőri vizsgához: Kérelem a munkáltatótól
Mezőőri eskühöz: A mezőőri vizsga és a jogviszony igazolása
Mezőőr nyilvántartásból való törléséhez: A jogviszony megszűnését igazoló dokumentum és a leadott mezőőri napló
Támogatási kérelemhez:
A költségként kimutatott és pénzügyileg rendezett kiadások lehetnek csak a kérelmezés alapbizonylatai, amelyeknek hiteles másolatait a 64/2009. (V. 22.) FVM–PM együttes rendelet 3.§ (1) bekezdése szerinti kérelemhez mellékelni kell.
Az önkormányzat a hozzájárulást a járási hivatalnál ugyanezen törvény 1. és 2. számú mellékletei alapján kérelmezheti.
Fizetendő eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése alapján (általános tételű eljárási illeték), kérelemre induló eljárás esetén 3000 Ft illeték fizetendő.
A közigazgatási hatóságnál nyilvántartott adatokban bekövetkezett változások jogszabályi előíráson alapuló, kötelező bejelentése az Itv. 33. § (2) 26. pontja szerint illetékmentes.
Az Itv. 5. § (1) b) alapján a helyi önkormányzatok és azok társulásai teljes személyes illetékmentességben részesülnek.
Ügyintézési határidő - nincs automatikus döntéshozatal
- sommás vagy teljes eljárás
Tájékoztatás: http://www.bekesijarasok.hu/altalanos-ugyfeltajekoztato
Eljárást megindító irat (kérelem) benyújtásának módja - személyesen
- postai úton
- elektronikus úton: Hivatali / KÉR kapun keresztül
Alapvető eljárási szabályok, ügymenetre vonatkozó tájékoztatás Nyilvántartásba vétel:
A mezei őrszolgálat létrehozását a mezőgazdasági igazgatási szervnek (a járási hivatalnak) be kell jelenteni, amely az őrszolgálatot közhiteles hatósági nyilvántartásba veszi.
Mezőőri vizsga:
A járási hivatal a mezőőrök számára vizsgát és tanfolyamot szervez.
A vizsga követelményei:
1. A közigazgatási rendszer alapfokú ismerete.
2. A mezei őrszolgálattal, a vagyonvédelemmel, a lőfegyvertartással és -használattal kapcsolatos hatályos jogszabályok ismerete.
3. Munkavédelmi és tűzvédelmi ismeretek.
4. Elsősegélynyújtás alapfokú ismerete.
5. Alapfokú mezőgazdasági, erdészeti vad- és halgazdálkodási, valamint környezetvédelmi ismeretek.
6. Pszichológiai ismeretek (stressz, kommunikáció, önfegyelem).
Az eredményes vizsgát tett mezőőr az alkalmazására vonatkozó jogviszony létrehozását követően az járási hivatal vezetője előtt esküt tesz, amelyről a járási hivatal esküokmányt állít ki.
Az esküt tett mezőőr részére a szolgálati igazolványt és szolgálati jelvényt a munkáltató – a járási hivatal egyidejű tájékoztatásával – adja át. Az esküt tett mezőőr számára a szolgálati naplót a járási hivatal biztosítja.
A mezőőrnek évenként a járási hivatal által szervezett továbbképzésen részt kell vennie. A részvételt a járási hivatal a vizsgabizonyítványba bejegyzi.
Nyilvántartásból való törlés:
A mezőőr a megbízatása vagy foglalkoztatása megszűnése esetén a munkáltató tájékoztatja a járási hivatalt.
Támogatási kérelem:
A települési önkormányzat által létesített mezei őrszolgálat megalakulási, fenntartási és működési költségeinek megtérítésére meghatározott mértékig állami hozzájárulás igényelhető.
- a nyilvántartásba vételét követő harminc napon belül igényelheti, illetve
- az őrszolgálat fenntartásával és működésével kapcsolatban felmerülő költségek megtérítését negyedéves időszakokra utólag kérelmezheti, a tárgyidőszak utolsó napjától számított harminc napon belül.
A járási hivatal döntésével szemben a közléstől számított 15 napon belül felebbezéssel lehet élni.
Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke 1997. évi CLIX. törvény
a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról
2012. évi CXX. törvény
az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról
2017. évi CL. törvény
az adózás rendjéről
1990. évi XCIII. törvény
az illetékekről
2016. évi CL. törvény
az általános közigazgatási rendtartásról
66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
64/2009. (V.22.) FVM–PM együttes rendelet
a mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami
hozzájárulás igénybevételének rendjéről és feltételeiről
29/1998. (IV. 30.) FM rendelet
a mezőőrök és a hegyőrök szolgálati viszonyáról
Ügyintézéshez használt, letölthető nyomtatványok nincs
Időpontfoglalás nincs
Igénybevehető elektronikus programok elérése nincs
Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és kötelezettségekről Az Ákr. szabályai szerint