Halgazdálkodási feladatok

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 29. § d) pontja alapján a halgazdálkodási hatóság a megyei kormányhivatal.

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdés alapján a halgazdálkodási hatóságként a halgazdálkodási vízterület medrének fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal jár el a megyére kiterjedő illetékességi területen.

Illetékesség

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a megyei kormányhivatal illetékessége a székhelye szerinti megyére terjed ki.

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése alapján a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 67. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásban a jogsértő személy lakóhelye szerint illetékes területi halgazdálkodási hatóság jár el.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Minden esetben alapértelmezett dokumentum az ügyfél kérelme. A kérelmen felül az alábbi dokumentumok szükségesek.

Halászati engedély kiadása – szerződés, vagy valamely dokumentum ami a jogosult, és a                                                            halász közötti jogviszony igazolására alkalmas. Igazolás a végzettségről. Térkép a vízterületről. A fogási tanúsítvány díjának megfizetését-, valamint a fogási napló díjának megfizetését igazoló kivonat.

Halőr nyilvántartásba vétele – fénykép, erkölcsi bizonyítvány, megbízás, vagy a                                                                             munkaviszony igazolására szolgáló dokumentum. (Amennyiben a halőr korábban vizsgázott: vizsgabizonyítvány, és eskü okmány másolat)

Halőr nyilvántartásból történő törlése – nincs egyéb dokumentum

Halgazdálkodási terv jóváhagyása – banki kivonat az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről a                                                            szakhatóság részére

Halgazdálkodási vízterület nyilvántartásba vétele – hiteles tulajdoni lap, vázlatrajz

Nyilvántartott halgazdálkodási vízterület nyilvántartásból történő törlése  – nincs egyéb dokumentum

Halgazdálkodásra jogosult nyilvántartásba vétele – haszonbérleti/alhaszonbérleti szerződés eredeti példányban

Halgazdálkodásra jogosult nyilvántartásból törlése – nincs egyéb dokumentum

Halmentés engedélyezése – amennyiben nem a saját kezelésében lévő vízterületen                                                                   történik, a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata

Horgászversenyek időtartamára tilalmi idő-, méret-, és mennyiségi korlátozás alóli felmentés engedélyezése  – amennyiben nem a saját kezelésében lévő vízterületen történik, a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata, a rendezvény részletes leírása és a halfogás szabályai, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 401. § (2) bekezdése szerinti mellékletek.

Fajlagos fogási tilalmi idő-, méretkorlátozás alóli felmentés engedélyezése – nincs egyéb dokumentum

Az eljárást megindító irat (kérelem)/ellenőrzött bejelentés benyújtásának módja

Magánszemély: papír alapon, vagy ügyfélkapun

Jogi személy/civil szervezet: papír alapon, vagy cégkapun

Hivatal: papír alapon, hivatali kapun

Ellenőrzött bejelentés esetében: kizárólag elektronikus úton (ügyfélkapu útján, elektronikus űrlap útján, e-mail útján)

Fizetendő eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege

Halgazdálkodási vízterületek nyilvántartásba vétele: 2 000,- Ft

Halgazdálkodási jogosultak nyilvántartásba vétele: 2 000,- Ft

Halgazdálkodási terv jóváhagyása: 2 000,- Ft

Előírt halászati tilalmi idő alóli felmentés adása: 2 000,- Ft

Halászati méretkorlátozás és a naponta kifogható mennyiség korlátozásának engedélyezése: 2 000,- Ft

Halászati engedély kiadása: 10 000,- Ft

Horgászverseny időtartamára tilalmi idő-, méret- és mennyiségi korlátozás alóli felmentés engedélyezése: 2 000,- Ft

Hivatásos és társadalmi halőrök vizsgáztatása: 5 000,- Ft

Halászati őr és társadalmi halőr eskü tételének díja: 3 000,- Ft

Halászati őr és társadalmi halőr szolgálati napló díja: 3 000,- Ft

Halászati őr és társadalmi halőr hatósági nyilvántartásba vétele/hatósági nyilvántartásból történő törlése: 2 000,- Ft

Állami halászvizsga megtartása: 7 000,- Ft

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény hatálya alá tatozó ellenőrzött bejelentés esetében az igazgatási szolgáltatási díj 50%-át kell megfizetni.

Alapvető eljárási szabályok, ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

A halgazdálkodás tervszerűsége

Halgazdálkodási tevékenység csak a halgazdálkodási hatóság által jóváhagyott halgazdálkodási terv alapján, a halgazdálkodásra jogosult által folytatható. A halgazdálkodásra jogosult köteles 5 évre szóló halgazdálkodási tervet készíteni minden olyan nyilvántartott halgazdálkodási vízterületre, amelyre nézve területi jegyet ad ki, vagy amelyen horgászati célú haltermelést végez. Amennyiben indokolt, a halgazdálkodási hatóság a halgazdálkodásra jogosult által benyújtott halgazdálkodási terv módosítását jóváhagyja, vagy a halgazdálkodási tervet hivatalból módosítja. A halgazdálkodási terv tartalmazza többek között a nyilvántartott halgazdálkodási vízterület és a halgazdálkodásra jogosult azonosító adatait, a tervezett halgazdálkodást és azzal összefüggő hasznosítási célokat, az alkalmazható horgászati, halászati eszközök és módszerek megjelölését, az évenkénti haltelepítés tervezett minimális mennyiségére vonatkozó adatokat, halfaj és korosztály szerinti megosztásban, az invazív, nem őshonos halfajok visszaszorítására vonatkozó intézkedési tervet, a halállomány őrzésének módját, a hivatásos halőrök és a társadalmi halőrök vonatkozásában, a területi jegyek típusainak és tervezett mennyiségeinek meghatározását, a helyi horgászrend azon rendelkezéseit, amelyek a jogszabályban meghatározott korlátozásokat enyhítik. Amennyiben a halgazdálkodási terv tartalmazza az invazív, nem őshonos halfajok visszaszorítására vonatkozó intézkedést, halászati engedély birtokában végezheti magánszemély/jogi személy. A halászati engedély ökológiai célú, szelektáló halászatra jogosítja fel az engedélyest.

A halak és a halállományok védelme

A halgazdálkodási vízterületen vagy annak meghatározott részén a halgazdálkodási hatóság hivatalból vagy a halgazdálkodásra jogosult kérelmére az őshonos halfajokra jogszabályban meghatározott tilalmi időt meghosszabbíthatja, az őshonos halfajokra további méret-, illetve mennyiségi korlátozást írhat elő vagy általános halászati, illetve horgászati tilalmat rendelhet el. A halgazdálkodásra jogosult a jogosultságában lévő nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen bekövetkezett tömeges hal- vagy más hasznos víziállat-pusztulást köteles a tudomására jutását követően haladéktalanul bejelenteni a halgazdálkodási hatóságnak. A halgazdálkodási hatóság hivatalból vagy a halgazdálkodásra jogosult kérelmére a jogszabályban meghatározott tilalmi időt megrövidítheti, az alól vagy a halászati és horgászati méret- vagy mennyiségi korlátozás alól a halgazdálkodási vízterületre vagy annak egy részére meghatározott időtartamra felmentést engedélyezhet.

A halőrzés

A halgazdálkodásra jogosult köteles a nyilvántartott halgazdálkodási vízterület halállományát és élőhelyét őrizni vagy őrzéséről – hivatásos vagy társadalmi halőr útján – gondoskodni. A halgazdálkodási hatóság a hivatásos halőrök és társadalmi halőrök számára tanfolyamot-, és halőri vizsgát szervez. A halgazdálkodási hatóság a sikeres vizsgát követően vizsgabizonyítványt állít ki. A vizsgát tett halőr jelölt foglalkoztatását és a társadalmi halőr jelölt megbízatását megelőzően a működésének helye szerinti halgazdálkodási hatóság előtt köteles esküt tenni. A halgazdálkodási hatóság az eskü letételéről esküokmányt ad ki. A hivatásos halőrökről-, valamint a társadalmi halőrökről a halgazdálkodási hatóság nyilvántartást vezet.

Állami halászvizsga megtartása

Az állami halászjegy váltására feltételként előírt állami halászvizsga a halgazdálkodási hatóság által szervezett díjköteles tanfolyam eredményes elvégzésével szerezhető meg. Az állami halászvizsgán a jelöltnek számot kell adni halgazdálkodási és halvédelmi jogszabályokról; a rekreációs célú halászat részletes szabályairól, feltételrendszeréről; a vízi életközösséggel kapcsolatos legfontosabb ökológiai ismeretekről; a Magyarországon élő halfajok meghatározásáról, biológiájáról; a halászat eszközeiről és azok karbantartásáról; a zsákmánnyal történő kíméletes bánásmódról; a halak tartósításának módjairól; a halőrzés ismeretéről, továbbá a halászati tevékenységgel kapcsolatos biztonsági, vízügyi, természet- és környezetvédelmi szabályokról. Az állami halászvizsga bizonyítványok kiadásáról a halgazdálkodási hatóságok gondoskodnak. Az állami halászvizsgát tett személyekről a halgazdálkodási hatóság nyilvántartást vezet.

Ügyintézési határidő

Általános: 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról szóló jogszabály alapján az 50. § értelmében az ügyintézési határidő sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap.

Ellenőrzött bejelentés esetében a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 404. § (1) bekezdése alapján 15 nap

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke

A halgazdálkodási hatósági feladatokat megalapozó szakmai jogszabályok:

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (a továbbiakban: Hhvtv.)

A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet (a továbbiakban: Vhr.)

A halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról szóló 314/2016. (XII. 12.) Korm. rendelet

A halgazdálkodási hatósági feladatokhoz kapcsolódó ágazati jogszabályok:

Az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól szóló 89/2015. (XII. 22.) FM rendelet (halgazdálkodási jog megszerzésére irányuló ügyekben)

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) (valamennyi ügytípusnál)

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet (valamennyi kérelemre induló eljárásban)

A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (vízügyi hatóság megkeresésére, szakhatósági eljárásokban, ill. halgazdálkodásin terv jóváhagyáskor/jóváhagyott halgazdálkodási terv módosításakor)

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (pl.: halászati engedély kiadáskor szakkérdés vizsgálata)

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (vízügyi hatóság megkeresésére szakhatósági eljárásokban, ill. halgazdálkodásin terv jóváhagyáskor/jóváhagyott halgazdálkodási terv módosításakor)

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény

 

Ügyintézés helye:

Békés Megyei Kormányhivatal

Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály

5600 Békéscsaba, Szabolcs utca 34.