Gyümölcsültetvény kataszterbe vétellel kapcsolatos feladatok

Gyümölcsültetvény kataszterbe vétellel kapcsolatos feladatok

 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése

 

A 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről szóló jogszabály (továbbiakban: Tftv.) értelmében, a 2500 m2-nél nagyobb gyümölcsültetvény nyilvántartásával kapcsolatos hatósági feladatokat végző szerv.

 

Illetékesség

 Telepítési hatóság a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 54.§ alapján a megyei kormányhivatal. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében  a megyei kormányhivatal illetékessége a székhelye szerinti megyére terjed ki.

 Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

 Adatlap ( telepítési szándék, nyilvántartásba vétel, változás bejelentése)

 

Telepítési szándék bejelentésénél talajvédelmi terv megléte

  

Az eljárást megindító irat (kérelem) benyújtásának módja

 

Természetes személyek a bejelentéseket papír alapon vagy e-papíron – elektronikus úton - nyújthatja be. Gazdálkodó szervezetek (cégkapun) egyéni vállalkozók (ügyfélkapun) elektronikus úton

 

Fizetendő eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege

 

A hatósági eljárás illetékmentes

 

 Alapvető eljárási szabályok, ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

 

Az ültetvénytelepítéssel kapcsolatos hatósági eljárás első lépése a telepítési szándék bejelentése, ami a gazdálkodó, illetve a terület nyilvántartásba vételét jelenti. A bejelentéshez az 1. számú adatlapot kell kitölteni- telepítéshez szükséges a talajvédelmi terv megléte –, majd benyújtani. A nyilvántartásba vétel után kezdődhet az ültetvény telepítése.

 

Gyümölcsültetvény termőhelyi kataszterbe nem sorolt területen is telepíthető, azonban egyéb jogszabályok pénzügyi támogatás feltételeként előírhatják a termőhelyi kataszteri besorolást. Ilyen esetben a terület gyümölcs termőhelyi kataszterbe sorolását továbbra is a NÉBIH Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatósága (katasztert vezető szervként) végzi a NAIK által kiállított ökológiai szakvélemény alapján.

 

Telepítéshez kizárólag ellenőrzött szaporítóanyag használható fel, mely a Nemzeti Fajtajegyzékben vagy az Európai Unió valamely tagállamának fajtajegyzékében kell, hogy szerepeljen.

 

Az ültetvénytelepítéssel kapcsolatos hatósági eljárás második lépése, hogy a gyümölcsültetvény telepítésének tényét, az ültetvény részletes adatait a telepítés befejezését követő 30 napon belül a Földművelésügyi Osztály részére be kell jelenteni, a 2. számú adatlap szerint.

 

 Az új telepítések nyilvántartásba vétele a gyümölcs ültetvény kataszterbe történik. A kataszteri nyilvántartásban szereplő ültetvénnyel vagy területtel, illetve az ültetvényhasználóval kapcsolatos változásokat 30 napon belül a Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztályhoz be kell jelenteni a 3. számú adatlap felhasználásával. Az ültetvénnyel kapcsolatos változások lehetnek: termőre fordulás, kivágás, újratelepítés, az ültetvényhasználójában történt változás, valamint a fajtaváltás.

 

 A gyümölcs ültetvény kataszterbe történő bejelentések valóságtartalmát a Földművelésügyi Osztály (mint telepítési hatóság) helyszínen ellenőrizheti. A bejelentések elmulasztása, illetve téves adat szolgáltatása a Tftv. 64.§ (2) bekezdésében meghatározott szankciót vonhatja maga után.

 

 Ügyintézési határidő

 

Általános: 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról szóló jogszabály alapján az 50. § értelmében az ügyintézési határidő sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap.

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény

 

Ügyintézés helye:

 

Békés Megyei Kormányhivatal

Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály

5600 Békéscsaba, Szabolcs utca 34.