Gyermekek otthongondozási díja

Hatáskörrel, illetékességgel rendelkező szerv megnevezése: Járási Hivatal

Illetékesség: A kérelmező (ápolást végző) lakóhelye szerint illetékes járási hivatal

Az ügyintézés helye: részletesen itt

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

Bemutatandó iratok (a kérelem járási hivatalnál történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében) a kérelmező és az általa ápolt személy személyi igazolványa, lakcímigazolványa és TAJ-kártyája, valamint a kérelmező adókártyája.

A gyermekek otthongondozási díja iránti kérelemhez mellékelni kell (kérelemnyomtatvány a lap alján megnyitható)
a) hat év alatti ápolt gyermek esetén szakorvosi véleményt az ápolt gyermek súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg állapotáról, illetve önellátási képességének mértékéről,

b) hatodik életévét betöltött ápolt gyermek esetén a háziorvos vagy házi gyermekorvos (a továbbiakban együtt: háziorvos) igazolását arról, hogy az ápolt gyermek súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg

 Eljárást megindító irat (kérelem) benyújtásának módja:

Postai úton vagy a kérelmező lakcíme szerint illetékes járási hivatalnál, a kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál, illetőleg a kormányablaknál személyesen vagy meghatalmazott útján.

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: Az eljárás díj- és illetékmentes.

Alapvető eljárási szabályok, ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

 Ügyintézési határidő: 60 nap

Gyermekek otthongondozási díja

Az ellátásra jogosult az a vér szerinti vagy örökbefogadó szülő, aki

a) a súlyos fogyatékosságából eredően önellátásra képtelen vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekéről (ezen alcím vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadott gyermek a továbbiakban együtt: gyermek), vagy

b) a tartós betegségéből eredően önellátásra képtelen gyermekéről gondoskodik.

Egy szülő számára egyidejűleg csak egy gyermek otthongondozási díjára való jogosultság állapítható meg.

Egyazon gyermekre tekintettel csak egy szülő számára állapítható meg a gyermekek otthongondozási díja.

A gyermekek otthongondozási díjának havi összege(2020. évben bruttó 123.910 forint)

Ha a szülő több olyan gyermekéről is gondoskodik, akire tekintettel a gyermekek otthongondozási díjára való jogosultsága megállapítható lenne, számára - a feltételek fennállásának időtartama alatt - a fenti összeg másfélszeresében megállapított ellátást kell folyósítani.

A gyermekek otthongondozási díjára való jogosultság a szülőn kívül a gyermek más, a gyermekkel közös háztartásban élő hozzátartozója számára is megállapítható, ha a szülőnek az ellátásra való jogosultságát a gyermekre tekintettel korábban már megállapították, de a szülő meghalt, a szülői felügyeleti joga szünetel, illetve azt a bíróság megszüntette, vagy a gyermek állandó és tartós gondozásában a saját egészségi állapotára figyelemmel akadályozottá vált.

A gyermekek otthongondozási díja folyósításának időtartama szolgálati időre jogosít.

 Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke 

  • A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
  • A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
  • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 

 Időpontfoglalás:  Nincs

Letölthető nyomtatványok: Nyomtatványtár

vissza